Boj s klimatickou krízou nie je len o osobnej zodpovednosti. Na reálnu zmenu potrebujeme systémové riešenia.

Klíma ťa potrebuje je celoslovenské hnutie bojujúce so zmenou klímy. Začiatkom tohto roku sa začalo rozrastať aj na východ Slovenska, kde sa počas posledných mesiacov sformovala stabilná skupina aktivistov a aktivistiek, ktorí v spolupráci s členmi a členkami v Bratislave, Banskej Bystrici a ďalších mestách šíria hlavné myšlienky hnutia, prezentujú, okrem iného, dôležitosť silného klimatického zákona, pripravujú metodiky pre vzdelávanie mládeže alebo watchdogové aktivity. Košická časť hnutia sa už od marca pravidelne stretáva na klimatických kaviarňach v Tabačke Kulturfabrik.

Klíma ťa potrebuje na celom Slovensku

V roku 2020 sa spojila skupina šiestich ľudí, ktorí si uvedomili, že na Slovensku sa v rámci celosvetového klimatického štrajku takmer nič nedeje. Rozhodli sa vytvoriť tlak na politikov, aby začali tému klimatickej zmeny brať vážne, a aby k jej riešeniu vytvárali konkrétne kroky. Iniciatíva, ktorú nazvali Klíma ťa potrebuje, pripravila petíciu k vyhláseniu stavu klimatickej núdze. Petícia vznikla v priebehu dvoch dní a stretla sa s pomerne veľkým nadšením. Aktivisti a aktivistky oslovili viacerých influencerov a neziskové organizácie a v priebehu krátkej doby nazbierali takmer 130 000 podpisov. Ide o dodnes najúspešnejšiu petíciu v oblasti klímy na Slovensku a o jednu z najúspešnejších petícií vôbec. Vzhľadom na množstvo podpisov, vláda musela vyhlásenie stavu klimatickej núdze prerokovať. Národná rada o tejto petícii rokovala tri dni a vyhlásenie klimatickej núdze získalo podporu šesťdesiatich poslancov. „Keď vezmeme do úvahy zloženie našej vlády, tak to môžeme považovať za úspech, aj keď na schválenie stavu klimatickej núdze to nestačilo.” hodnotí Adam Ogurčák, jeden z členov Klíma ťa potrebuje. Adam je Košičan, ktorý dlhodobo žije v Bratislave, kde sa venuje vlastnému podnikaniu. Je spojkou medzi košickou skupinou a bratislavskou základňou hnutia. „Krátko na to sa urobila druhá petícia, v ktorej sme sa snažili napraviť chyby z prvej. Uvedomili sme si, že nestačí len vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ale potrebujeme jasnú stratégiu a víziu toho, ako Slovensko dosiahne uhlíkovu neutralitu najneskôr do roku 2050. 130 000 podpisov je výrazný mandát, s ktorým je potrebné pracovať, a bola by škoda ho zahodiť. V novembri 2021 sa urobila prvá klimatická kaviareň v Bratislave. Po dvoch-troch mesiacoch sme prišli na to, že by sme sa mohli dostať aj do regiónov a v marci sme sa objavili v Košiciach.”

Osobná zodpovednosť a systematické riešenia

Hlavným cieľom Klíma ťa potrebuje je vytvoriť masové hnutie, ktoré dokáže vyvíjať tlak na politikov, aby došlo k systematickým zmenám, ktoré presadzuje. „Uvedomujeme si, že na Slovensku je mnoho odborníkov, ktorí klimatické zmeny riešia. Dnes už poznáme konkrétné kroky ktoré su potrebné pre znižovanie dopadov klimatických zmien. Je veľa príkladov zo zahraničia ktorými sa môžeme inšpirovať, ale chýba nám aktívny verejný záujem, ktorý sa v Klíma ťa potrebuje snažíme vytvoriť. Na to, aby sme vytvorili skutočné masové hnutie nestačí byť iba v Bratislave, preto je rozvoj regionálných buniek jednou z najdôležitejších vecí ktorým sa chceme venovať. ” hovorí Adam o víziách hnutia a pokračuje, „Keď regióny navštevujeme, tak sa stretávame so skutočne pozitívnou odozvou. Je cítiť, že ľudia problém chcú riešiť, ale zatiaľ nevedia ako. Veríme, že vytváranie klimatických kaviarní by mohlo byť spôsobom, ako týchto ľudí prepájať a začať spolu vytvárať bunky, ktoré budú základom klimatického hnutia.” Práve potreba presadzovania systematických zmien a tvorby klimatického plánu je to, čo členov a členky Klíma ťa potrebuje spája. Jeden z členov košickej časti hnutia, Dávid Lorko, sa venuje životu, popri tom študuje teoretickú fyziku a je fanúšikom filozofie: „Boj proti klíme sa stále prezentuje skrze osobnú zodpovednosť v zmysle toho, že treba začať od seba, treba sa uskromňovať a byť zodpovedný. Vezmime si ilustračný príklad zo súčasnosti, keď sme v stave energetickej krízy. No a v takomto období príde článok, v ktorom expert z predajní elektroniky vysvetľuje ako ušetriť energiu tým, že si znížime počet otáčok a teplotu na práčke. Ľudia, ktorí vnímajú energetickú a klimatickú krízu ako problém, vadí im jej dopad na ich život, na život ich detí, a chcú s tým niečo robiť, vidia len to, že sa majú uskromniť. Často sú to ľudia, ktorí už teraz obracajú každé euro v ruke, no a boj proti klíme pre nich znamená obracať ho nie raz, ale dvakrát. Úplne tu absentuje diskusia o tom, že to nie je problém toho, že si doma žmýkate na 1000 otáčkach a nie na 800 otáčkach, ale je to problém toho, že ropné spoločnosti neplatia dane a zakrývajú emisie cez miliardové podvody. A presne to odrážajú prieskumy verejnej mienky. Ľudia si to uvedomujú, ale riešenia, ktoré sú im bežne ponúknuté, vždy hovoria len o tom, ako musia mať ešte menej, pričom už teraz majú málo.” Dávidove slová odkazujú na prieskumy verejnej mienky, kde slovenská verejnosť vo vysokej miere akceptuje nutnosť zmeny v boji proti klimatickej kríze, pričom súhlasí zo zodpovednosťou a potrebou vytvárania konkrétnych krokov na úrovni štátu a verejných inštitúcií, avšak je výrazne opatrná v otázkach možnosti zmeny vlastnej spotreby.

Kimatické kaviarne v Košiciach

Jadrom skupiny hnutia Klíma ťa potrebuje v Košiciach sú Lucia Csajková, Lucia Eštočinová, Nina Hadidomová, Dávid Lorko, Viktória Mesarčová a ja, autorka tohto článku, Zuzana Kupcová. Každý z nás do fungovania košickej klimatickej kaviarne prináša čosi zo svojej praxe, štúdia či osobných záujmov. Lucia Eštočinová učí na základnej škole deti z marginalizovaných skupín. Je z Prešova, kde plánuje zakladať ďalšiu klimatickú kaviareň. Momentálne s ďalšími členkami klimatického hnutia pracuje na metodikách pre vzdelávanie na stredných školách. „Celý náš projekt vzdelávania na školách je zatiaľ ešte v plienkach. Momentálne sme vo fáze, v ktorej robíme prieskum toho, kde sú potreby v oblasti vzdelávania o klimatických zmenách a ako ich môžeme ako organizácia naplniť. A samozrejme, pripravujeme prvé podklady k vytvoreniu samotnej metodiky.” hovorí Lucia z vlastnej skúsenosti. Nová metodika by mala hlavne dopĺňať už existujúce programy a nesuplovať čo už existuje. Inšpiráciou sú napríklad Živica, Daphne inštitút, Ekocentrum Sosna alebo Skutočne zdravá škola. V kontexte Klíma ťa potrebuje sa bude zameriavať na predstavovanie systematických riešení a aktivizáciu ľudí pre podporu vzniku masového klimatického hnutia na Slovensku. Nina Hadidomová sa venuje projektovému manažmentu na Technickej univerzite v Košiciach. Citlivo vníma témy okolo klimatickej zmeny, ale dlho sa o nich vo svojom okolí nemala s kým rozprávať. „Myslím si, že robiť tieto aktivity vo väčšom merítku ako je jednotlivec, ale v menšom merítku ako je úroveň štátu, alebo sveta má zmysel. Robiť niečo na mikroúrovni, na úrovni štvrte, mestskej časti a mesta je schodná cesta, ako naozaj priniesť zmysluplnú zmenu,” hovorí Nina o svojej motivácii byť súčasťou klimatických kaviarní a dodáva, „Veľmi ma potešilo, keď Klíma ťa potrebuje začali organizovať klimatické kaviarne v Košiciach a našla som niekoho, s kým sa o tom dá rozprávať, a nielen rozprávať, ale aj niečo konkrétne robiť.” Dávid Lorko Ninu dopĺňa: „Keď už som nemal možnosť vybrať si kde sa narodím, tak sa snažím s tým životom niečo urobiť. Nechcem to nazývať, že mám o tieto témy záujem, podľa mňa by to malo byť prirodzené, tak ako starať sa o tých, čo mám rád. Starám sa o svet okolo, tak sa starám aj o to. Je pre mňa dôležité rozšíriť starostlivosť a citlivosť aj o neľudských aktérov a biosféru ako takú. Chcem žiť dobre a chcem aby po mne zostal lepší svet.” Lucia Csajková je čerstvá absolventka Medzinárodných štúdií a diplomacie Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Už počas vysokej školy sa venovala analýze medzinárodných politík aj v oblasti klímy. V Klíma ťa potrebuje sa zapája do tvorby watchdogových aktivít, ktoré plánujeme naštartovať na úrovni komunálnej politiky. V budúcnosti chceme kontrolovať napĺňanie aktivít v oblasti zmeny klímy, ktoré si na úrovni miest stanovíme. Prvým krokom je príprava metodiky s jasnými postupmi a prehľad o existujúcich watchdogových aktivitách na Slovensku a v zahraničí, ktorými sa môžeme inšpirovať. „Podľa mňa je dôležité zdôrazňovať, že sa nás klimatické zmeny priamo dotýkaju, a že to nie je “iba” globálne otepľovanie. Veľa ľudí berie klimatické zmeny abstraktne a pritom reálne ovplyvňujú mesto, a teda aj nás samotných. No my všetci s tým môžeme niečo v našom okolí urobiť,” hovorí Lucia. Naše mesto má prijaté smernice, stratégie a vypracované dokumenty pre ochranu životného prostredia a adaptáciu na zmenu klímy. V Košiciach, a neskôr aj v ďalších mestách, chceme na pravidelnej báze sledovať, či poslanci, primátori a starostovia vôbec nejako tieto dokumenty pri svojej činnosti reflektujú. Zároveň chceme tieto mestské dokumenty poľudštiť a priniesť ich zrozumiteľne ľuďom aj s komentárom o ich napĺňaní či nanapĺňaní na úrovni mesta. Viktória Mesarčová je študentkou bakalárskeho stupňa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študuje geografiu a geoinformatiku, takže poznatky o životnom prostredí, klíme a asociáciach medzi prírodou, človekom a priestorovým rozložením sú jej predkladané denne aj na akademickej pôde. „Aj to práve zohrávalo kľúčovú úlohu, že som sa ku klimatickým kaviarňam dostala. Keďže nie som z Košíc, večerné stretnutia, na ktoré sme si pri kaviarňach privykli, by pre mňa neboli inak možné,” hovorí Viktória, pre ktorú je dôležité, aby sa ľudia zjednocovali: „Vieme o tom, že tu máme reálny problém. Vieme, že existujú kroky, ktorými vieme znížiť dopady na náš život. Keď dôjde na rozhodovanie, chceme aby bolo počuť o každom hlase, ktorý súhlasí a neprekričali ich len tie, ktoré sú proti.”

Silný klimatický zákon

Hlavnou aktivitou Klíma ťa potrebuje na najbližšie obdobie je boj za silný klimatický zákon. Klimatická koalícia, Klíma ťa potrebuje, VIA IURIS a Priatelia Zeme – CEPA v súčasnosti aktívne komunikujú s ministerstvom životného prostredia o podobe klimatického zákona, ktorý bude definovať jasné ciele, kompetencie a povinnosti jednotlivých štátnych rezortov smerom k uhlíkovej neutralite, ktorú má Slovensko dosiahnuť do roku 2050. Aby bol takýto silný klimatický zákon schválený, je veľmi dôležité ho rozširovať do povedomia širokej verejnosti a vytvárať tak verejný tlak na politikov. Riešenie klimatickej krízy už nemôžeme vnímať ako pridanú hodnotu v spoločnosti, teoretický problém, ktorý riešia len nejaké abstraktné intelektuálne elity a netýka sa nášho každodenného života. Ako hovorí Dávid: „Naše aktivity by sme nemali brať ako osvetu o tom, že klimatická zmena je problém. Väčšina ľudí už o tom vie, alebo si to uvedomí rýchlo, keď nám znova vyschne Ružín, alebo sa stane niečo podobné. Skôr im potrebujeme ukázať, že znížiť otáčky na práčke nie je jediný, dokonca je to dosť zlý spôsob, ako s tým bojovať. Mali by sme ich vzdelávať v možnostiach ako to robiť tak, aby mi to nezničilo už tak dosť ťažký život a dokonca ho aj zlepšilo. Lebo starostlivosť o planétu sa nevylučuje so starostlivosťou o ľudí, sú to dve strany tej istej mince, ekológia je sociálna.”

Klimatická budúcnosť

S košickými členmi a členkami hnutia Klíma ťa potrebuje sa môžete stretnúť 10.12. na podujatí Vianoce v Tabačke, kde sa od nich môžete dozvedieť viac o propravovanom silnom klimatickom zákone aj prispieť vlastnými ideami o tom, ako by naša budúcnosť mala vyzerať. Okrem toho beží druhá petícia k vyhláseniu stavu klimatickej núdze, ktorú môžete podpísať tu.
V budúcom roku hnutie pripravuje ďalšie aktivity ako diskusie, komunitné večere, vzdelávacie či watchdogové aktivity. Ak aj vám záleží na udržateľnej budúcnosti, stotožňujete sa s hlavnými myšlienkami hnutia Klíma ťa potrebuje a chcete sa aktívne zapojiť, stačí ak sa ozvete či už priamo košickej skupine na kosice@klimatapotrebuje.sk alebo na všeobecný email info@klimatapotrebuje.sk

Linky pre ďalšie informácie:
https://klimatapotrebuje.sk/
https://silnyklimazakon.sk/

Invisible Mag z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať