Na cestách za budovaním silných partnerstiev a príležitostí

Hlavným cieľom a poslaním CIKE je rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Košiciach a na Slovensku. Jedným zo základných nástrojov je spájanie sa s medzniárodnými partnermi.

CIKE, ako organizácia realizujúca projekt Európske hlavné mesto kultúry, sa v už pred dvanástimi rokmi začlenila do siete spájajúcej európsky kreatívny priemysel – European Creative Business Network (ECBN). Sme jedným zo zakladajúcich členov a členom Správnej rady, vďaka čomu máme na každoročných stretnutiach možnosť ovplyvniť smerovanie tejto významnej európskej siete.

Cieľom ECBN je zastrešovať a hájiť záujmy európskeho kultúrneho a kreatívneho sektora. Najmä jej viac ako 200 členov z viac ako 45 krajín. Sú nimi tvorcovia politík, vzdelávacie organizácie, spoločnosti, výskumní pracovníci a sektorové sieťové organizácie.

Od polovice roka 2023 je jej nástupcom Európska federácia pre kreatívnu ekonomiku (Creative FED). Zameriava na podporu podnikania v KKP a ponúka rôzne možnosti medzinárodnej spolupráce s pozitívnym dopadom na ekonomicky udržateľné aktivity. Zasahuje do tvorby politík na Európskej úrovni, presadzuje konkrétne politické iniciatívy a opatrenia pre kultúrny a kreatívny priemysel a svojich členov zastupuje aj na významných európskych podujatiach a v diskusiách, kde sa riešia otázky spojené s výzvami a dopadmi na spomínané sektory. CIKE sa do aktivít siete zapája aj preto, lebo podporuje podnikateľské príležitosti pre a zlepšuje politický rámec a financovanie inovácií.

ECBN organizuje pravidelné fórum o politikách European Creative Industries Summit (ECIS), na ktoré sú pozvaní tvorcovia politík a iní významní lídri. Zameriavajú sa na súčasné témy a výzvy v oblasti kultúrnych, ekonomických a spoločenských politík v Európe. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa CIKE môže aj v roku 2023 zapájať do aktivít siete, a tak reprezentovať slovenský kultúrny a kreatívny priemysel na medzinárodnej úrovni.

Stretnutie členov siete ECBN v Bilbao

V októbri sa v španielskom meste Bilbao konalo posledné tohtoročné stretnutie členov ECBN. Na stretnutí členovia diskutovali o aktivitách na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci spoločných medzinárodných projektov (Cyanotypes, EIT Culture and Creativity), konkrétnych aktivitách a podujatiach, ktoré by boli relevantné pre ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle na Slovensku. Riaditeľ Creative Industry Košice, Michal Hladký, prezentoval aktivity, ktoré sú naplánované na budúci rok a s ostatnými partnermi hľadal prieniky a možné spolupráce. Cieľom stretnutia bolo aj diskutovať o ďalšom smerovaní siete, aktivitách na nasledujúci rok a ako prejsť úspešným rebrandingom z ECBN na Creative FED.

Stretnutie siete sa konalo v rámci podujatia European Creative Industries Summit (ECIS) a jeho tému bola Dekolonizácia inovácií, Dekolonizácia myslenia (Decolonisation of Innovation, Decolonisation of the Mind). Podujatie otvoril poslanec Európskeho parlamentu Christian Ehler, ktorý sa podieľal na formovaní výskumných a inovačných programov EÚ, na neho nadviazal Bingen Zupiria, námestník ministra kultúry baskickej vlády a Xabier Ochandiano, zástupca mesta Bilbao. Prezentovali akým spôsobom pracujú s podporou kreatívnych a kultúrnych sektorov v Bazkicku a zdôraznili význam viacúrovňového riadenia, teda spolupráce kraja, regiónov, miest, atď.

Pier Luigi Saco hovoril o význame kultúry a kultúrnych aktivít pri zmene správania a spoločenských vzorcov. Na neho nadviazala panelová diskusia na tému využitia KKP pre tvorbe politík, ktorej sa zúčastnili Charles Landry, Anja Zorko, Josean Urdangarin, Jenny Kornmacher, a Arthur Le Gall.

Stakeholder forum prinieslo príklady dobrej praxe ako sa zamerať na Dekolonizáciu rôznych aspektov ako je predstavivosť, kreatvita, vzdelávanie, hodnotové reťazce, inovácie, a podobne.

Posledná časť sa venovala prezentácii programov a aktivít na podporu a rozvoj KKP cez EIT Culture and Creativity. CIKE je zapojená ako organizácia zodpovedná za aktivity Colocation centra East, ktoré vzniklo v Košiciach. V rámci debát odprezentoval Michal Hladký víziu pre východnú Európu (CLC East pokrýva Slovensko, Poľsko, Ukraina, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Severné Macedónsko), a definovali spoločné formáty, ktoré budú prebiehať v jednotlivých colocation centrách. ECIS summitu sa zúčastnil aj viceprimátor Košíc, Marcel Gibóda.

Počas stretnutí a rozhovorov hľadal Michal Hladký spôsoby, ako zapájať slovenský kultúrny a kreatívny priemysel do realizácie súčasnej stratégie a formovania budúcej stratégiu na podporu KKP v Európe.

Príležitosť budovať medzinárodné vzťahy a spolupráce

Aktívnym členstvom a možnosťami zapájať sa do takýchto aktivít bude CIKE schopné budovať medzinárodné vzťahy a spolupráce, čo povedie k vytváraniu aktuálnych, relevantných a inovatívnych aktivít pre kultúrny a kreatívny priemysel na Slovensku.

Vďaka mobilitám zvyšujeme medzinárodný profil organizácie a otvára sa nám možnosť zapájať sa do debát o tvorbe politík, vzdelávať sa, rozvíjať zručnosti jednotlivcov, prezentovať a iniciovať účasť slovenských organizácii na medzinárodných projektoch a ich realizácii. CIKE je tak schopné budovať a posilňovať bilaterálne medzinárodné vzťahy a formovať vlastnú stratégiu fungovania, ktorá bude v súlade s prioritami sektoru na európskej úrovni. Stretnutia členov siete prinášajú aj priestor na zastupovanie záujmov KKP v Košiciach a na Slovensku, ich prezentáciu a propagáciu na medzinárodnej úrovni.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať