Spoločné vlastníctvo príležitostí na inovácie

Joana Miranda je uznávaná odborníčka s bohatými skúsenosťami v mediálnom priemysle. Je strategičkou nových médií a odborníčkou na školenia, ako aj kreatívnou mediálnou producentkou a pedagogičkou. V posledných piatich rokoch Joana pôsobila ako výkonná koordinátorka programu mediálneho umenia v rámci členstva mesta Braga v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Na tejto pozícii bola zodpovedná za riadenie rozvoja a realizáciu programu mediálneho umenia v rámci Kreatívneho mesta, ktorý zahŕňa širokú škálu aktivít, ako sú vzdelávací a školiaci program, bienále umenia a technológií, internacionalizačný program pre výskumníkov a podnikateľov a mnohé ďalšie. Niekoľkokrát navštívila Košice a spolupracovala s Creative Industry Košice na projektoch súvisiacich s mediálnym umením a transformáciou mesta.

Mesto Braga je členom Siete kreatívnych miest UNESCO. Čo to znamená, že mesto je kreatívne? Má kreatívne komunity? Kreatívne štvrte? Kreatívne inštitúcie?

Braga je stredne veľké mesto, ktoré sa nachádza na severe Portugalska a má približne 200 000 obyvateľov. Má bohatú históriu, ktorá siaha od jeho založenia, a je známe svojou kultúrou a dedičstvom. V druhej polovici 20. storočia sa v Brage objavila nová generácia umelcov, odborníkov a podnikateľov, ktorí sa zaujímali o technológie, vedu a umenie. 

To pomohlo formovať to, ako mesto vidí samo seba a ako ho vnímajú ostatní, čo zohralo významnú úlohu v jeho schopnosti znovuobjavenia. Na podporu tohto inovatívneho ekosystému vznikli nové kultúrne a kreatívne organizácie a podniky prepojené s digitálnymi technológiami, ktoré podporovali vzájomnú spoluprácu s inými sektormi a sieťami. Tento vývoj aktívne prispel k tomu, že sa mesto začalo spájať s dynamickou umeleckou a technologickou scénou.

Táto energia pomohla podporiť kultúru experimentovania a riskovania, čím povzbudila jednotlivcov, organizácie, umelcov a kreatívcov, aby skúšali nové veci a využili príležitosti na inováciu.

Keď sa ma teda opýtate, čo to znamená, že mesto je kreatívne, tak ide o mesto, ktoré podporuje a rozvíja kreativitu a inovácie vo všetkých oblastiach spoločnosti vrátane umenia, vzdelávania, podnikania a verejnej správy. Môže to zahŕňať podporu miestnych umelcov a podnikateľov, investície do vzdelávacích programov a infraštruktúry a uplatňovanie politík, ktoré podporujú rovnosť a inkluzívnosť. Okrem toho môže mať kreatívne mesto bohatú históriu a rôznorodé obyvateľstvo, ktoré prispievajú k jedinečnej a dynamickej kultúrnej identite.

Ako priniesť kreativitu do mesta?

Vyžaduje si to vytvorenie inkluzívneho a ústretového prostredia, ktoré prijíma rôzne perspektívy a názory. Braga sa snaží rozvíjať kultúru inovácií a spolupráce tým, že podporuje výmenu nápadov a medziodborové projekty. To môže zahŕňať organizovanie podujatí a workshopov, vytváranie priestorov na spoluprácu a podporu partnerstiev medzi rôznymi sektormi.

Významným hnacím motorom bola kultúrna stratégia Braga 2030, ktorú mestská rada prijala v októbri 2020 po rozsiahlom procese konzultácií a spolupráce a päťročnom úsilí stať sa v roku 2027 Európskym hlavným mestom kultúry. Hoci mesto nebolo vybrané, výsledkom tohto procesu bola silná akčná stratégia v oblasti kultúry, zvýšené povedomie a významné investície do jeho kreatívneho ekosystému.

Začlenenie kultúry a kreativity do stratégie udržateľnosti mesta bolo tiež kľúčovým aspektom snahy o dosiahnutie cieľov Agendy 2030. Tento proces ďalej pokročil, keď sa mesto pripojilo k Sieti kreatívnych miest UNESCO, ktorá sa stala jedným z hlavných pilierov tohto procesu. Je však nevyhnutné pochopiť, že byť kreatívnym mestom nie je jednorazový úspech, ale skôr trvalý proces, ktorý si vyžaduje neustálu podporu a investície do umenia, kultúry a kreativity.

Je inovácia len niečo, čo prináša nové ekonomické hodnoty, alebo hovoríme aj o sociálnej a komunitnej inovácii?

V posledných rokoch sa na globálnej, národnej a regionálnej úrovni výrazne zvýšila intenzita diskusií a politických opatrení zameraných na úlohu kultúry a tvorivosti v udržateľnom rozvoji. Tento trend poukazuje na nepopierateľné uznanie kultúrnych a kreatívnych odvetví ako významných prispievateľov k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju a ich mnohostranný vplyv na odolnosť, blahobyt a prosperitu krajín, regiónov a miest.

Na účinnú podporu inovácií podnikov a podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom sektore je potrebné pochopiť jedinečné výzvy, ktorým čelia pri získavaní finančných prostriedkov, vývoji obchodných modelov, realizácii stratégií rastu a internacionalizácie a pri prechádzaní zložitými právnymi a regulačnými rámcami. Tieto výzvy sú špecifické pre tieto sektory a je potrebné si ich uvedomiť, aby bolo možné poskytnúť primeranú podporu.

V dnešnej spoločnosti prepojenej sieťami zohrávajú významnú úlohu jednotlivci a organizácie známe ako „switchers“, ako ich opísal Manuel Castells, ktorí prepájajú rôzne siete. Spojenie s inými organizáciami a jednotlivcami môže pomôcť uľahčiť túto výmenu nápadov a poznatkov a podporiť kultúru inovácií. Mestá by teda mali podporovať spoluprácu a inkluzívnosť, vytvárať priestory a príležitosti pre ľudí, aby sa mohli stretávať a spolupracovať, a posilňovať pocit spolupatričnosti a výmenu nápadov.

Je veľmi dôležité podporovať pocit spolupatričnosti komunity a povzbudzovať ľudí z rôznych prostredí a odvetví, aby spolupracovali na dosahovaní spoločných cieľov. 

To sa dá dosiahnuť prostredníctvom programov a iniciatív, ktoré uľahčujú dialóg a spoluprácu. V našom kontexte podnecujeme kultúru inovácií podporou podujatí, festivalov a konferencií, ktoré propagujú inovácie a kreativitu, najmä prostredníctvom umeleckých, vzdelávacích a školiacich projektov, ktoré pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sú nové nápady vítané a oceňované.

Mesto môže prilákať a udržať si talentovaných jednotlivcov a podniky podporou inovácií, čo skutočne vedie k zvýšeniu hospodárskeho rastu a rozvoja.

Ako mesto Braga pristupuje k rozvoju a podpore kreatívneho ekosystému v meste, prepájaniu vzdelávania a práce s mladými ľuďmi a podnikmi?

Investovaním do komplexnej kultúrnej stratégie do roku 2030 sme mohli v Brage presne identifikovať potreby a priority mesta a zabezpečiť a poskytnúť financovanie a zdroje, ktoré pomáhajú posilniť pocit spolupatričnosti a podporu tvorivých aktivít.

Kreatívni profesionáli sa pri hľadaní nových príležitostí a budovaní kariéry často spoliehajú na vytváranie sietí a spoluprácu. Mesto to podporuje vytváraním podujatí, podporou kultúrnych organizácií, ktoré vytvárajú prístup k vzdelávacím a školiacim programom, a ďalšími príležitosťami pre kreatívnych profesionálov, aby sa mohli spájať a spolupracovať.

Mesto podporuje a rozvíja tvorivosť a inovácie vo všetkých odvetviach spoločnosti vrátane umenia, vzdelávania a podnikov. To zahŕňa podporu miestnych umelcov a kreatívnych podnikateľov prostredníctvom grantov a internacionalizačných programov, najmä poskytovaním finančných prostriedkov na výskum a vývoj pre tie organizácie a jednotlivcov, ktorí skúmajú nové myšlienky, nové technológie a prepojenie technológií a umenia.

Okrem toho mesto ponúka komplexný a dynamický program vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý slúži všetkým členom vzdelávacej komunity, od malých detí až po vysokoškolských a postgraduálnych študentov a pedagógov. Okrem týchto verejne podporovaných iniciatív mesto ponúka aj programy pre širšiu komunitu s dôrazom na inklúziu, ktoré zahŕňajú seniorov a inštitúcie slúžiace jednotlivcom s mentálnym postihnutím alebo inými špecifickými potrebami integrácie.

Braga a Košice mali v posledných rokoch niekoľko spoločných projektov. Čo považujete za atraktívne na prístupe Košíc, čo si môže mesto Braga z tejto spolupráce odniesť?

V Brage oceňujeme prínosy spolupráce na projektoch s ostatnými mestami v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Jedným z miest, ktoré pre nás obzvlášť vyniká, sú Košice so svojím premysleným a cieleným prístupom k rozvoju a propagácii mesta na národnej a regionálnej úrovni. Oceňujeme bohaté skúsenosti, ktoré Košice prinášajú, keďže v minulosti boli Európskym hlavným mestom kultúry a sú súčasťou mnohých sietí týkajúcich sa inovácií, kultúry a kreativity. Košice preukázali nielen solídne organizačné schopnosti a schopnosť prilákať na svoje podujatia hostí na vysokej úrovni, ale majú aj strategickú víziu, ktorá je v súlade s prioritami mesta a Európy. Vďaka týmto faktorom sú Košice pre mesto Braga cenným zdrojom poznatkov a inšpirácie.

Invisible Mag z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať